ارت

ارت
ارت

 

Earthing systemارت الكترود سطحي

بهترين نوع الكترود براي سيستم زمين صاعقه گير، الكترود سطحي است.

3-1-1   اصول اجرايي

– بدليل اينكه منشاء جريانهاي صاعقه در سطح زمين مي باشد لذا استفاده از الكترود سطحي موجب تخليه سريعتر جريان مي شود. نوع مرسوم و ساده اين نوع الكترود ،الكترود پنجه كلاغي با سه شاخه شعاعي مي باشد .

– در شرايطي كه مقاومت ويژه خاك بالاست ،افزايش تعداد المانهاي شعاعي به 4 يا 6 شاخه مي تواند مقاومت الكترود را كاهش دهد.

– طول المانهاي شعاعي بايستي حداقل 5 متر بوده و در عمق حداقل 5/0 متر از سطح زمين دفن شوند.