ارستر

ارستر
ارستر

ارسترارسترها بخش سوم و کامل کننده

یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه، سیستم

زمین می باشد و عبارت است از يك الكترود

زمين كه مي تواند با زمين ارتباط الكتريكي برقرار كند

و حتي الامكان بايستي بصورت سطحي اجرا گردد

تا بتواند جريان صاعقه را بدون اينكه هيچگونه اضافه

ولتاژي ايجاد گردد. در كمترين زمان ممكن و با

حداقل مقاومت به زمين منتقل كند ،در اين مورد

شكل و ابعاد سيستم زمين مهمتر از مقدار خاص مقاومت زمين است.