اپلیکیشن کتاب ارت

اپلیکیشن کتاب ارت
اپلیکیشن کتاب ارت

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ – Earthing -earth system

در شرايطي كه بيش از يك حلقه چاه نياز باشد، فاصله دو چاه مجاور نبايد

كمتر از عمق هر يك از چاهها باشد، اتصال دو چاه در زمين توسط

يك هادي به ابعاد هادي مياني انجام مي گيرد.

– براي بدست آوردن مقاومت كمتر ،بهتر است به جاي افزايش

ابعاد صفحه ،تعداد چاهها را افزايش داد.

– در مناطقي كه رطوبت نسبي و بارندگي كم است،

بايستي يك لوله PVC  دو اينچ جهت آبياري درون چاه قرارداد

بطوريكه انتهاي لوله كمي بالاتر از لبه بالايي صفحه قرارداشته باشد.

بديهي است كه تعداد و زمان آبياري به رطوبت منطقه بستگي دارد.

در اين حالت مي توان از يك دريچه بازديد براي حفاظت از لوله و نگهداري مناسب از آن استفاده نمود.