صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر
صاعقه گیر

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال مقدار امپدانس موجي يا القايي بايستي

در حد امكان پايين باشد . بدين منظور بايستي از طولهاي زياد هاديها

اجتناب نمود.حداكثر طول هاديهاي افقي نبايستي بيشتر از 20 متر باشد.

– سطح مقطع هر يك از المانها نبايد كمتر از سطح مقطع هادي

مياني باشد و در مجموع بايستي مطابق با بخش 4 باشد.

– اتصال هاديها در زير زمين بايستي با استفاده از جوش حرارتي مطابق با بخش 7 انجام شود.

3-2-1   محاسبه طول و ابعاد مورد نياز براي الكترود

هر چند احداث الكترودها با استفاده از ابعاد بخصوص

و استاندارد كه در بخش 4 عنوان شده انجام مي شود

اما طبق استانداردهاي مختلف روابطي وجود دارد

كه بصورت ساده مي توان ابعاد مورد نياز جهت ايجاد

سيستم زمين با مقدار مقاومت مناسب (زير 10 اهم) را بدست آورد.