صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر پسیو
صاعقه گیر پسیو

Lightning arrester-passive-صاعقه گیر – پسیو

الكترود قائم يا ميل زمين

در شرايطي كه فضاي كافي براي احداث الكترود

سطحي موجود نباشد مي توان از عمق خاك به

عنوان فضاي دربرگيرنده الكترود استفاده نمود.

در اين حالت تعدادي ميل در زمين كوبيده شده و به يكديگر متصل مي شوند .

– فاصله ميل ها حداقل بايستي به اندازه دو برابر

طول هر يك از آنها باشد. در شرايطي كه فضاي كافي موجود

نمي باشد اين فاصله نبايد از اندازه طول هر يك از ميل كمتر باشد.