صاعقه گیر

صاعقه گیر
صاعقه گیر

 

Lightning arrester-صاعقه-صاعقه گیر-Lightning  مقاومت سيستم زمين صاعقه گير

طبق استانداردهاي NFPA,IEC,NFC حداكثر مقاومت زمين

براي هر هادي مياني 10 اهم مي باشد. بديهي است

كه هر هادي مياني بايستي يك زمين مجزا با حداكثر مقاومت 10

اهم داشته باشد. زمينهاي مختلف براي هر هادي مياني پس

از اجرا با استفاده از يك اتصال هم پتانسيل ساز در زمين

به يكذيگر وصل مي شوند. حداقل سطح مقطع مورد نياز

براي اتصال به اندازه سطح مقطع مورد نياز براي اين

اتصال به اندازه سطح مقطع هادي مياني مي باشد.

3-2    انواع الكترود زمين

بسته به شرايط محلي و نوع خاك موجود نوع الكترود

زمين مي تواند تغيير كند. در زمينهايي كه امكان حفاري

موجود نباشد بايستي از الكترود سطحي استفاده نمود.

از طرفي زمينهاي داراي مقاومت ويژه بالا، الكترودهاي وسيع با حجم هادي بكار رفته زياد را مي طلبد.