نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه

نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال

 • صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال بهتر است به جاي
 • افزايش طول الكترود ها ، تعداد الكترودها را افزايش داد.
 • تعبيه ميل ها بايستي به كمك ابزارهاي خاصي كه
 • در هنگام كوبيدن باعث ايجاد فاصله بين الكترود و
 • خاك طبيعي نگردد، استفاده شود.استفاده از پتك هاي
 • مكانيكي و هيدروليكي توصيه مي گردد. ضربات آهسته
 • با تعداد زياد براي زمينهاي نرم و ضربات محكم و با تعداد كم براي زمينهاي سفت.
 • براي جلوگيري از كج شدن و صدمه ديدن ميل ها
 • بايستي از نوع مغز فولادي با روكش مس يا گالوانيزه باشد.
 • در مناطق صخره اي و زمينهاي سفت ابتدا بايستي
 • محل كوبيدن را با استفاده از دريل سوراخ كرد.
 • ميل ها بايستي داراي سه ضربه خور و كلاهك نوك تيز باشند.
 • ابعاد مناسب براي ميل ها ،قطرهاي استاندارد
 • 14و16و20و25 ميليمتر و طولهاي 1و1.2و1.5 و2 متر است.
 • براي بدست آوردن طولهاي بلندتر بايستي از رزوه و بوشن
 • جهت اتصال دو ميل استفاده نمود. در هر صورت ابعاد ميل ها بايستي مطابق با بخش 4 باشد.