کتاب دانستنی های ارت

کتاب دانستنی های ارت
کتاب دانستنی های ارت

 هدف از اجرا سیستم ارت

ارت – ارتینگ – سیستم ارتسیستم ارتینگ بطورکلی

هر سیستم زمین، به منظور برآورده کردن نیازهای زیر اجرا می‌گردد:

  • حفاظت در برابرصاعقه و جریان اتصال کوتاه:

سیستم زمین در اینگونه موارد محلی برای انتشار و تخلیه

جریان‌های ناشی از صاعقه در زمان اصابت مستقیم آن

و همچنین مسیر عبور جریان‌های اتصال کوتاه می‌باشد

تا بدین وسیله، از تجهیزات الکتریکی دربرابر آسیب‌های احتمالی

چون ایجاد قوس الکتریکی، آتش سوزی و همچنین افزایش

دما بر اثر عبور جریان اتصال کوتاه، حفاظت نماید.

  • ایمنی افراد:

سیستم زمین می‌بایست جریان‌های ناشی از اصابت

صاعقه و جریان‌های اتصال کوتاه را به نحوی هدایت نماید

که هیچ شخصی در معرض پتانسیل‌های گام و تماس خطرناک قرار نگیرد.

  • حفاظت تجهیزات:

سیستم زمین می‌بایست با فراهم آوردن یک مسیر

با امپدانس پایین، میزان اختلاف پتانسیل نقاط مرجع سیگنال

را به حداقل برساند، تا از مدارات الکتریکی و الکترونیکی در برابر اغتشاشات و منابع نویز محافظت نماید.

  • ایجاد نقطه مرجع:

سیستم زمین به عنوان یک سطح گسترده‌هادی می‌تواند به عنوان نقطه‌ای با پتانسیل مرجع صفر درنظرگرفته شود.